Wersje językowe

PROMOCJA! DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 99,99 ZŁ STRZYKAWKA + MIXING WATER 5 ML GRATIS! CHEMICAL SUBSTANCES FOR RESEARCH USE ONLY.

  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • Korzystne ceny

  • Sprawdzona jakość

Promocje
Ipamorelin 5 mg
Ipamorelin 5 mg

119,00 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
BACTERIOSTATIC WATER 10ML
BACTERIOSTATIC WATER 10ML

29,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

Najniższa cena: 39,99 zł
szt.
DSIP 5mg
DSIP 5mg

89,00 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
MK-677 Ibutamoren
MK-677 Ibutamoren

179,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 179,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „PEPTO MED” POD ADRESEM www.peptomed.pl

1. Definicje
Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:
1. Regulamin – regulamin korzystania ze Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.peptomed.pl.
3. Sprzedawca– Pepto Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 lok. 63, 15-094 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965574, NIP 5423447260, REGON 521725139.
4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
7. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej pod adresem www.peptomed.pl .
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu oferowanego przez Sprzedawcę.
9. Produkt – oferowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, substancje chemiczne i/lub materiały referencyjne (odniesienia) przeznaczone do celów badawczych, naukowych i analitycznych.
10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. rejestracja w Sklepie, zakup w Sklepie bez rejestracji;
12. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta w Sklepie.
13. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane wskazane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i ich statusie.
14. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, tj. sposobu dostawy i płatności.
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty w celu zakupu, z dodatkową możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
16. Czas realizacji zamówienia – okres, w którym zamówienie Klienta powinno zostać zrealizowane przez Sprzedawcę – do tego czasu nie wlicza się dni, w których nie została dokonana płatność za zamówione Produkty.]
17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Dane osobowo-adresowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.peptomed.pl, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego realizowania zawartych Umów Sprzedaży oraz w innych celach określonych niniejszym Regulaminem.
19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy ,,PEPTO MED”, dostępny jest pod adresem www.peptomed.pl.
2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
4. Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, jak i pozostałych użytkowników korzystających ze strony www.peptomed.pl .
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z jednoczesnym zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania.
6. Sklep oraz jego treści, w tym logo, grafiki, produkty etc. chronione są prawami autorskimi oraz innymi przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej.
7. Zabrania się nieuprawnionego korzystania ze Sklepu np. poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na stronie bez podania ich źródła.
8. Uwagi lub pytania odnoszące się do Regulaminu oraz dotyczące funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej www.peptomed.pl należy kierować na adres e-mail: peptomed@onet.pl .
3. Informacje podstawowe
1. Sklep umożliwia dokonanie zakupu Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu dostępnej na stronie www.peptomed.pl.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Realizacja zamówienia Produktów odbywa się przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.peptomed.pl przez Klienta poprzez dodanie Produktu do Koszyka, podanie niezbędnych danych osobowo- adresowych oraz zatwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
4. Ceny podane w Sklepie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ceny podane są w walucie polskiej oraz są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składają się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej wraz z włączoną obsługą plików cookies.
2. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej przez Klienta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta przez Klienta lub przez wskazanie niezbędnych danych osobowo-adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu przez Użytkownika nie wymaga utworzenia Konta.
5. Utworzenie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji i podania danych kontaktowych.
6. Utworzenie i likwidacja Konta są bezpłatne.
7. Logowanie do Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego przez Klienta hasła.
8. Likwidacja konta jest możliwa w dowolnym momencie, bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w punkcie 12 Regulaminu.

5. Informacje o Produktach
1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie są przeznaczone do użycia, w tym zwłaszcza do spożywania przez ludzi lub zwierzęta. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę przeznaczone są do celów badawczych, naukowych i analitycznych. Są to substancje chemiczne i/lub materiały referencyjne (odniesienia), o czym Klient został poinformowany.
2. Dokonanie przez Klienta zakupu w Sklepie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem informacji, o których mowa w pkt 5 ust. 1 Regulaminu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego korzystania przez Klienta z Produktów zakupionych w Sklepie – zwłaszcza w razie ich używania lub spożywania przez Klienta.
4. Sprzedawca nie odpowiada za żadne skutki powstałe w wyniku nieodpowiedniego zastosowania Produktów w celu innym niż do badań laboratoryjnych – w tym np. stosowanie ich na ludziach lub zwierzętach.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady powstałe na skutek nieodpowiedniego obchodzenia się ze środkami przez Klienta, tj.: niezachowanie należytych reguł bezpieczeństwa w zakresie przechowywania oraz rozpuszczania substancji służących do celów badawczych.
6. Każdy z Produktów dostępnych w Sklepie (tj. materiał referencyjny/substancja chemiczna posiada do pobrania na stronie internetowej Sklepu kartę charakterystyki substancji chemicznej – tzw. Safety Data Sheet), tak aby zagwarantować bezpieczeństwo transportu, przechowywania oraz użytkowania do celów badawczych Produktu.
7. Badania wykonane przez niezależne laboratorium każdej partii danego Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu są do pobrania na stronie internetowej laboratorium.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży każdego z Produktów w Sklepie (tj. anulowania zamówienia) jeżeli poweźmie wątpliwość, że Klient nabywający Produkt w Sklepie może nie być powiązany z żadną instytucja badawczą, laboratorium, uczelnią lub kołem chemicznym. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie w drodze wiadomości e-mail, a w przypadku płatności z góry za Produkt przez Klienta, należna kwota zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy należący do Klienta w terminie do 7 dni roboczych.
9. Klient składający Zamówienie w Sklepie, potwierdza, że zapoznał się z kartą charakterystyki substancji chemicznej (SDS), badaniami substancji oraz ryzykiem jakie może wystąpić podczas transportu, przechowywania oraz użytkowania Produktów oferowanych w Sklepie.
10. Sprzedawca nie będzie dostarczać informacji dotyczących sposobu użytkowania substancji sprzedawanych w Sklepie do celów badawczych oraz żadnych innych.
11. Sprzedawca jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w Sklepie, nie zaś ich producentem.
6. Zamówienia
1. Należy zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczne) pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu.
3. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.
4. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową Sprzedaży.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.
7. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
8. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy Produktu będzie najdłuższy podany termin dla któregokolwiek z zamawianych Produktów.
10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient posiada możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia przez Sprzedawcę.
11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
12. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w momencie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Sposoby dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska;
b) przesyłka kurierska pobraniowa;
c) przesyłka Inpost – paczkomaty;
d) przesyłka Inpost – za pobraniem.

2. Koszty wysyłki są każdorazowo wskazane w Koszyku podczas dokonywania zamówienia przez Klienta.
3. Dostępne metody płatności:

a) Płatność za pobraniem;
b)Płatność przelewem błyskawicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem płatności PayU;
c) Płatność systemem BLIK;
d) Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayU S.A.


8. Prawo odstąpienia od umowy/Zwroty
1. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje więcej niż jeden Produkt, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata),termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane przez Klienta za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsument w razie odstąpienia od Umowy powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
15. Konsument odpowiada i ponosi koszty tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
16. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w takim samym trybie, w jakim Klient otrzymał Produkt, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c) której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
e) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

9. Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
4. Reklamację Klienta zgłasza drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: peptomed@onet.pl, za pomocą Formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do wskazanego Regulaminu.
5. W reklamacji Klient powinien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady Produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w pkt 12 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy również kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Dane osobowe i polityka prywatności

1. W związku z prowadzeniem Sklepu dostępnego pod adresem www.peptomed.pl wraz z jego funkcjonalnościami niniejszym informujemy o ochronie i korzystaniu z Danych Osobowych w celach związanych z wymogami art. 13 RODO.
2. Administratorem Danych Osobowych Pepto Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 lok. 63, 15-094 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965574, NIP 5423447260, REGON 521725139.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych jest zawsze udzielona przez Klienta zgoda.
5. Gromadzone są dane osobowo- adresowe takie jak:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) numer NIP, Regon, KRS;
f) numer rachunku bankowego;
g) dane transakcyjne - płatności realizowanych na rachunek i z rachunku,
h) dane kontraktowe - zawartych umów,
i) dane komunikacyjne - prowadzonej komunikacji,
j) dane transakcyjne;
6. Dane osobowo - adresowe gromadzone są w trakcie korzystania ze Sklepu np. podczas:
a) Korzystania z funkcjonalności Serwisu,
b) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta
c) weryfikacji i identyfikacji (np. podczas logowania)
d) zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych
e) realizacji umów zawartych z wykorzystaniem Sklepu;
f) realizacji przepisów prawa;
g) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora, tylko po otrzymaniu dodatkowej zgody.
7. Powodem zbierania danych osobowo- adresowych jest umożliwienie świadczenia usług, w tym przede wszystkim:
a) korzystania z funkcjonalności Sklepu (w tym zalogowania się);
b) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług, które zawierane są przy pomocy Sklepu;
c) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
d) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
e) umożliwienia komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Przewoźnikiem i Klientem;
f) prowadzenie korespondencji;
g) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
h) sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
i) badań statystycznych dla celów archiwalnych;
j) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
k) tylko w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informowania o promocjach.
8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
a) realizacja umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu prowadzonego przez Pepto Med Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienie obowiązku prawnego Sprzedawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) tylko za dodatkową zgodą, marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione przed ich pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Sprzedawcy. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych są:
a) wybrani przez Usługobiorców Przewoźnicy (Kurierzy), jak np. InPost Paczkomaty, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy);
b) banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań)
c) podmioty zajmujące się obsługą księgową;
d) osoby i podmioty realizujące zlecane usługi w tym nadawcy znani Klientom przekazując im dedykowane kody rabatowe;
e) podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną;
f) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
g) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Dane Osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Sklepu www.peptomed.pl oraz zawarciem Umów będą przechowywane:
a) przez okres wykonywania zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
b) w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
c) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
d) w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej - do czasu cofnięcia zgody.
11. Klient ma zawsze prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
b) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
e) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.
12. Podanie danych osobowo – adresowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu.
13. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu, Sprzedawca może dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:
a) udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;
b) przekazania Klientowi informacji dotyczących zamówienia;
c) wyjaśnienie kwestii płatności za zamówienie;
d) wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
14. Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.
15. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.
16. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem w celu:
a) należytego rozliczenia zamówionych Produktów;
b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Klienta;
c) rozpatrzenia reklamacji;
d) własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
17. W przypadku przejścia praw związanych ze Sklepem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Klienta wraz ze Sklepem przejdą na nabywcę praw do Sklepu, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

12. Kontakt
1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Pepto Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 lok. 63, 15-094 Białystok.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: peptomed@onet.pl.

13. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim.
4. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie.
5. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umów zawartych pomiędzy Stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 roku.


Załączniki do regulaminu:
1. Formularz odstąpienia od umowy.
2. Formularz reklamacji.

 

 

 


Załącznik nr 1


…………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko Klienta)

………………………………………
(Adres Klienta)

………………………………………


Pepto Med Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 lok. 63
15-094 Białystok


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….


……………………………………
(Podpis Klienta)

 

 


(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Załącznik nr 2


…………………………………
(Miejscowość, data)


Pepto Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 lok. 63
15-094 Białystok


………………………………………
(Imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
(Adres Klienta)
………………………………………


Reklamacja produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……... produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:
• wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)


……………………………………
(Podpis Klienta)

 

 

 

 


*niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl